ORLANDO, FLA. – The delegates of the American Hellenic Educational Progressive Association (Order of AHEPA), the leading association for the nation’s millions of American citizens of Greek heritage and Philhellenes, elected Carl Hollister, of Mason, Ohio, Supreme President at the 95th Annual Supreme Convention, Orlando, Fla.
Οι εκπρόσωποι της AHEPA, ο κορυφαίος σύλλογος εκατομμυρίων Αμερικανών πολιτών ελληνικής καταγωγής και Φιλελλήνων, εξέλεξαν τον Carl Hollister του Mason, Οχάιο, Ύπατο Πρόεδρο στο 95ο Annual Supreme Convention του Ορλάντο, στην Φλόριντα των ΗΠΑ.
Hollister ran unopposed in elections that were held July 28, 2017.
Ο Κος Hollister εξελέχθη στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουλίου 2017.
Formal installation ceremonies were held July 29, 2017.
Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2017.
“It is an honor and privilege to be elected AHEPA Supreme President,” Hollister said. “My sincere appreciation is given to the convention delegates who placed their support and trust in me to lead this vibrant, venerable, and unique organization in the coming year.”
“Είναι τιμή και προνόμιο να εκλεγείς Ύπατος Πρόεδρος της AHEPA”, δήλωσε ο Κος Hollister. “Ειλικρινά εκτιμώ τους συνέδρους, οι οποίοι με υποστήριξαν με εμπιστοσύνη, να οδηγήσω αυτή τη ενεργή, σεβάσμια και μοναδική οργάνωση κατά το επόμενο έτος”.
“The need to provide community service is never ending, both in the United States and abroad. I am eager to work with the Supreme Lodge, and our membership, to address this challenge, as well as others that may come our way,” he said.
“Η ανάγκη εθελοντισμού στην κοινωνία δεν τελειώνει ποτέ, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο εξωτερικό. Είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με το Supreme Lodge και τα μέλη μας για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, καθώς και άλλων που μπορεί να συναντήσουμε”.
“Of course, the promotion of Hellenic ideals will always be a priority for AHEPA, and I pledge to keep AHEPA on a steady path set forth by my predecessors with a spirit that is true to our mission.”
“Φυσικά, η προώθηση των ελληνικών ιδανικών θα αποτελέσει πάντα προτεραιότητα για την AHEPA και δεσμεύομαι να διατηρήσω την AHEPA στη σταθερή πορεία που εκπόνησαν οι προκάτοχοί μου με πνεύμα που είναι αληθινό για την αποστολή μας”.
pastedGraphic
Biography
Hollister is a member of Chapter 209, Middletown, Ohio.
Βιογραφία
Ο Κος Hollister είναι μέλος του Τμήματος 209, Middletown, Ohio.
He has served AHEPA in numerous leadership positions, including most recently, supreme secretary and as an executive board member on the AHEPA National Housing Corporation.
Έχει υπηρετήσει την AHEPA σε πολυάριθμες ηγετικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας, του ανώτατου γραμματέως και ως εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της AHEPA National Housing Corporation.
As supreme president, Hollister’s responsibilities include being the chief executive officer, and principal spokesperson, of the entire AHEPA domain, which includes the United States, Canada, and chapters in Europe.
Ως Ύπατος Πρόεδρος, οι ευθύνες του Κου Hollister περιλαμβάνουν την ιδιότητα του chief executive officer και κύριου εκπροσώπου ολόκληρου του τομέα της AHEPA, που περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και τα τμήματα στην Ευρώπη.
Hollister is president of L.M. Kohn & Company, an Investment Advisory and Brokerage firm in Cincinnati, Ohio, managing 60 branch offices with more than $3.5 billion in client assets.
Ο Κος Hollister είναι πρόεδρος της εταιρείας L.M. Kohn & Company, μιας εταιρείας επενδύσεων συμβούλων και χρηματιστηριακών εταιρειών στο Cincinnati του Οχάιο, η οποία διαχειρίζεται 60 υποκαταστήματα με περιουσιακά στοιχεία πελατών άνω των 3,5 δισ. Δολαρίων.
With more than 20 years of experience in the Securities Industry, the supreme president holds a Master’s Degree in Finance from Webster University and a Bachelor’s Degree in Economics from Grove City College.
Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των Securities, ο Ύπατος Πρόεδρος έχει πτυχίο Master in Finance από το Πανεπιστήμιο Webster και πτυχίο Οικονομικών από το Grove City College.
In addition, Hollister is a retired U.S. Army Major with 21 years of active and reserve service, of which, 17 years were in Special Operations with tours of duty in Central America and Central Asia. As commander of the Khost Provincial Reconstruction Team, Afghanistan, he was awarded the Bronze Star in 2005 for distinguished achievement.
Επιπλέον, ο Κος Hollister είναι συνταξιούχος στρατιωτικός με 21 χρόνια ενεργητικής και εφεδρικής υπηρεσίας, εκ των οποίων 17 χρόνια ήταν σε ειδικές επιχειρήσεις με μεταθέσεις στην Κεντρική Αμερική και την Κεντρική Ασία. Ως διοικητής της Khost Provincial Reconstruction Team, στο Αφγανιστάν, του απονεμήθηκε το Χάλκινο Αστέρι το 2005 για διακεκριμένο επίτευγμα.
Hollister received noteworthy accolades in the Book “Counterinsurgency in Eastern Afghanistan 2004-2008” authored by Robert Kemp.
Ο Κος Hollister έλαβε αξιοσημείωτες διακρίσεις στο βιβλίο “Counterinsurgency in Eastern Afghanistan 2004-2008”, το οποίο συντάχθηκε από τον Robert Kemp.
Hollister, his wife, Cynthia, and daughter, Alexandra, are members of Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church, Middletown, where he served as parish council president. Cynthia is a Daughters of Penelope Past District 11 Governor and Alexandra currently is Maids of Athena District 11 Governor.
Ο Κος Hollister, η σύζυγός του, Cynthia και η κόρη του, η Αλεξάνδρα, είναι μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης, στο Middletown, όπου διετέλεσε πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου. Η Cynthia είναι Daughter of Penelope Past District 11 Governor και η Αλεξάνδρα είναι σήμερα Maids of Athena District 11 Governor.
The supreme president is proud of his Ikarian heritage and is a cousin of former U.S. Representative Zack Space of Ohio.
Ο Ύπατος Πρόεδρος είναι περήφανος για την καταγωγή του απο την Ικαρία και είναι ξάδερφος του πρώην U.S. Representative Zack Space του Οχάιο.
pastedGraphic_1