Η είσοδος νέων μελών στην Ένωση γίνεται με απόφαση του ΔΣ.

Τα τμήματα που είναι σήμερα στην Ενωση (νέο καταστατικό της Περιφέρειας 25 της AHEPA HELLAS) είναι τα πιο κάτω:
HJ-01 / HJ-02 / HJ-05 / HJ-06 / HJ-07 / HJ-08 / HJ-14

Για όλα τα άλλα τμήματα απαιτείται η διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω.

Όπως γίνεται αντιληπτό στον Βόλο θα γίνει και Γ.Σ των υπαρχόντων τμημάτων της Ένωσης για εκλογή τακτικού ΔΣ.

Εκτός από τα ιδρυτικά μέλη, μέλος της Ένωσης γίνεται και κάθε άλλο τμήμα (chapter) AHEPA, που ιδρύεται στην Ελλάδα και στις περιοχές του Ευρωπαϊκού χώρου, καθώς και σε άλλες γειτονικές με την Ελλάδα περιοχές. Τα σωματεία και ενώσεις προσώπων, που έχουν την έγκριση της AHEPA των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, γίνονται υποχρεωτικώς δεκτά στην Ένωση και αντίστροφα, τα σωματεία AHEPA που αποχωρούν από την οργάνωση θεωρούνται κατ’ αμάχητο τεκμήριο απερχόμενα και από την παρούσα Ένωση.

Προκειμένου να γίνει μέλος της Ένωσης το τμήμα πρέπει να υποβάλει:

  1. Αίτηση εγγραφής.
  2. Απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών του για την εγγραφή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της Ένωσης.
  3. Αντίγραφο του καταστατικού του.
  4. Κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Να καταβάλει τα τυχόν τέλη εγγραφής και την ετήσια εισφορά.
  6. Έγγραφο γνωστοποίησης του τηλεφωνικού αριθμού φαξ ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, όπου επισήμως θα παραλαμβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις, προσκλήσεις, αποφάσεις και ειδοποιήσεις της Ένωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εγγραφής του τμήματος μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, με αιτιολογημένη απόφασή του. Όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, τα τμήματα που έχουν την έγκριση της AHEPA των ΗΠΑ γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά, επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απορρίψει την αίτηση εγγραφής μόνο για σπουδαίους λόγους, που αφορούν ελαττώματα της έγκρισης ή της σύστασης και οργάνωσης του τμήματος ή παραλείψεις που αφορούν τις οικονομικές υποχρεώσεις για την εγγραφή του τμήματος.

Πρακτικό Γ.Σ. για εκλογή αντιπροσώπου.