TwitterRssFacebookLinkedin

Κοινή δήλωση: Αμερικανο-εβραϊκοί, Ελληνο-αμερικανικοί οργανισμοί καλωσορίζουν την τρίτη τριμερή σύνοδο κορυφής.

pastedGraphic_4

WASHINGTON, DC—The American Hellenic Educational Progressive Association (Order of AHEPA), American Hellenic Institute (AHI), B’nai B’rith International, and Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations issued the following joint statement:

“We welcome the third trilateral summit between Israel, Greece and Cyprus, held in Thessaloniki, Greece, June 15, 2017. The summit again demonstrates the ongoing commitment between the three countries, which share common democratic values, principles and interests, to strengthen their strategic partnership to provide stability to the eastern Mediterranean region.

The announcement of a fourth summit to be held in Cyprus in late 2017 is a further indication of the partnership’s development and significance. “We are encouraged that the trilateral relationship is addressing critical sectors such as: energy cooperation, specifically in the field of natural gas; infrastructure and water; research and innovation, which is so vital to Greece; and foreign affairs, including enhanced relations between the EU and Israel.

The importance of such a forum where discussions are held at the highest levels of government about the Middle East peace process, the Cyprus settlement talks, terrorism, and migratory flows—all critical to the region’s security—cannot be overstated. Moreover, we continue to see growth in other critical sectors, such as tourism, that are a direct result of this strategic partnership.

“Furthermore, we applaud the unveiling of a plaque to mark the construction of a new Holocaust museum and the summit’s condemnation of the denial of the Holocaust and all forms of anti-Semitism, racial discrimination, and xenophobia.

“Finally, we welcome the summit’s recognition of the importance of cooperation between the diasporas of the three countries, especially in areas of culture, education, and youth. For our part, we take pride in providing broad support and encouragement for advancing the trilateral relationship’s advancement, and we look forward to continuing to do so in the future.”

In January 2016, our four organizations joined together for the second Leadership Mission to Israel, Cyprus and Greece; and are planning a third combined mission in 2018.

The groundbreaking inaugural mission was held in January 2014 and led to greater understanding between our communities and the greater recognition of our common values, intents, and aspirations.


Η AHEPA, το AHI, η B’nai B’rith International και η Διάσκεψη των Προέδρων των Μεγάλων Αμερικανικών Εβραϊκών Οργανώσεων εξέδωσαν την ακόλουθη κοινή δήλωση:

“Χαιρετίζουμε την τρίτη τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 15 Ιουνίου 2017. Η σύνοδος κορυφής αποδεικνύει και πάλι τη συνεχιζόμενη δέσμευση μεταξύ των τριών χωρών που έχουν κοινές δημοκρατικές αξίες, αρχές και συμφέροντα, Στρατηγική εταιρική σχέση για την εξασφάλιση σταθερότητας στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Η ανακοίνωση μιας τέταρτης συνόδου κορυφής που θα διεξαχθεί στην Κύπρο στα τέλη του 2017 αποτελεί περαιτέρω ένδειξη της ανάπτυξης και της σημασίας της εταιρικής σχέσης. “Ενθαρρύνουμε το γεγονός ότι η τριμερής σχέση αντιμετωπίζει κρίσιμους τομείς όπως: την ενεργειακή συνεργασία, ειδικά στον τομέα του φυσικού αερίου, τις υποδομές, το νερό την έρευνα και την καινοτομία, που είναι τόσο ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα και τις εξωτερικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενισχυμένων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ.

Η σημασία ενός τέτοιου φόρουμ στο οποίο διεξάγονται συζητήσεις στα ανώτατα επίπεδα κυβέρνησης σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τις συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού, την τρομοκρατία και τις μεταναστευτικές ροές – όλα κρίσιμα για την ασφάλεια της περιοχής – δεν μπορούν να υπερεκτιμηθούν. Επιπλέον, συνεχίζουμε να βλέπουμε την ανάπτυξη σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως ο τουρισμός, που έχει άμεσο αποτέλεσμα σε αυτή την στρατηγική εταιρική σχέση.

“Επιπλέον, χαιρετίζουμε την αποκάλυψη της πλάκας εγκαινίων για την κατασκευή ενός νέου μουσείου του Ολοκαυτώματος και την καταδίκη της σύμπραξης στην άρνηση του Ολοκαυτώματος και σε όλες τις μορφές αντισημιτισμού, φυλετικών διακρίσεων και ξενοφοβίας.

“Τέλος, χαιρετίζουμε την αναγνώριση της σημασίας της συνεργασίας μεταξύ των διασπορών των τριών χωρών, ιδίως στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της νεολαίας. Από την πλευρά μας, είμαστε υπερήφανοι για την παροχή ευρείας υποστήριξης και ενθάρρυνσης για την προώθηση της προόδου της τριμερούς σχέσης και προσβλέπουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε στο μέλλον ».

Τον Ιανουάριο του 2016, οι τέσσερις οργανώσεις μας ενώθηκαν για τη δεύτερη αποστολή ηγεσίας στο Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα και σχεδιάζουν μια τρίτη συνδυασμένη αποστολή το 2018.

Η πρωτοποριακή εκλογική αποστολή πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2014 και οδήγησε σε μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων μας και μεγαλύτερη αναγνώριση των κοινών μας αξιών, προθέσεων και προσδοκιών.

FacebookLinkedInGoogle+TwitterPinterest
CSS transforms are not supported in your browser CSS transitions are not supported in your browser Sorry, only modern browsers.